Những tiêu chuẩn cần đạt được của "sản phẩm" giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa. (Ảnh: /TTXVN)

Theo Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ hình thành những phẩm chất tốt đẹp và các năng lực cần thiết để học sinh trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động cần cù, có tri thức và sáng tạo.

Để đạt mục tiêu đó, Bộ đã cụ thể hóa các tiêu chí cần đạt được là các học sinh, "sản phẩm" của giáo dục phải đạt ba yêu cầu về phẩm chất và 8 yêu cầu về năng lực.

Đó là các phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm.

Các năng lực gồm năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.

Các yêu cầu này đã được Bộ chi tiết hoá thành các biểu hiện của học sinh và được nâng dần theo từng cấp học.

Dưới đây là chi tiết các yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Các biểu hiện phẩm chất:

Biểu hiện phẩm chất của học sinh. Trang 1 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện phẩm chất của học sinh. Trang 2 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện phẩm chất của học sinh. Trang 3 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

​Các biểu hiện năng lực:

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 1 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 2 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 3 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 4 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 5 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 6 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 7 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 8 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Biểu hiện năng lực của học sinh. Trang 9 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)