Ảnh minh họa.

Ngày 28/12, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa có văn bản thống nhất theo Công văn số 2081/UBND-TH ngày 9/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe môtô, thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2016.

Trước đó, theo Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2015, Chính phủ thống nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe môtô kể từ ngày 1/1/2016 và giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 trình Chính phủ theo thủ tục rút gọn.

Trong thời gian chờ Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP, để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 72/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cho phép tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 1/1/2016./.