Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. (Nguồn: vinhphuc.gov.vn)

Sau ba ngày làm việc khẩn trương với tinh thần tập trung cao, chiều 16/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 18 đại biểu.

Đại hội đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 11 người.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XV, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVI.

Ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI gồm 10 người.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc xác định mục tiêu, phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là tiếp tục phát triển kinh tế với nhịp độ nhanh, bền vững; đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường công tác cải thiện và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu... Đẩy mạnh phát triển kinh tế, khoa học công nghệ đi đôi với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và xây dựng chính quyền; đầu tư phát triển văn hóa, phát triển con người toàn diện; tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đanngr bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tăng trưởng; thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng động bộ, hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, nhất là tài nguyên đất; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Vĩnh Phúc đề ra mục tiêu và chỉ tiêu trong 5 năm (2015-2020) gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7-7,5%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2020 về công nghiệp-xây dựng chiếm 61,5%, dịch vụ 31,4% và nông-lâm nghiệp-thủy sản 7,1%; thu ngân sách tỉnh đến năm 2020 đạt 26.000-27.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 110 triệu đồng/người.

Vĩnh Phúc sẽ giải quyết việc làm bình quân khoảng 20.000 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 là 76%./.