Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Sáng 1/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, chính thức khai mạc với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Dự Đại hội có gần 350 đại biểu đại diện cho 7.600 đảng viên trong toàn tỉnh Bắc Giang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đã đạt được trong 5 năm qua.

Ông yêu cầu Đại hội cần làm rõ những hạn chế, yếu kém đang cản trở bước phát triển của địa phương như chất lượng tăng trưởng chưa ổn định, vững chắc; sức cạnh tranh cấp tỉnh thấp, doanh nghiệp và sản phẩm chưa cao; tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, phát triển doanh nghiệp chưa có đột phá, quy mô doanh nghiệp và trình độ công nghệ còn hạn chế, chủ yếu sản xuất gia công; giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp...

Để thực hiện thành công các mục tiệu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2015-2020, ông Tô Huy Rứa đề nghị: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cần tăng cường lãnh đạo thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế; tập trung thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại ngành, lĩnh vực; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, có chủ trương và khuyến khích mạnh việc ứng dụng khoa học vào sản xuất, đời sống, xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm phát triển nhanh trình độ khoa học của tỉnh.

Đồng thời, Bắc Giang xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, tinh gọn; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, hoàn thiện cơ chế để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội. Bắc Giang cần tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 do Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa trình bày nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 9,4%/năm; GRDP bình quân đầu người tăng gần 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 44.620 tỷ đồng, tăng bình quân 29,2%/năm; cơ cấu công nghiệp-xây dựng chiếm 41,5% (tăng 10% so với năm 2010). Nông nghiệp phát triển toàn diện, đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn và nông sản hàng hóa chủ lực có thương hiệu, trở thành tỉnh có vùng trồng cây ăn quả lớn thứ ba toàn quốc.

Dịch vụ phát triển đa dạng trên các lĩnh vực cả về số lượng và chất lượng; giá trị xuất khẩu đạt 2,6 tỷ USD, vượt hơn 3 lần mục tiêu, bằng 8,6 lần năm 2010. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội với ý nghĩa là khâu đột phá được tập trung đầu tư có trọng tâm, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc, một số mặt nằm trong nhóm tiên tiến của cả nước. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc, không có phức tạp lớn xảy ra.

Nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tập trung thực hiện đã tạo sự đoàn kết, nhất trí, củng cố sức mạnh của Đảng bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới tích cực; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP 9,4% chưa đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đề ra (11-12%/năm), chất lượng tăng trưởng chưa ổn định, vững chắc. Sản xuất nông nghiệp còn phân tán, nhỏ lẻ; chất lượng hàng hóa nông sản còn thấp, chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước. Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực còn thiếu và chưa đồng bộ, chất lượng quy hoạch hạn chế, thiếu tầm nhìn chiến lược.

Đầu tư xây dựng cơ bản còn dàn trải, nhất là cấp huyện và cơ sở dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội cải thiện còn chậm. Công tác giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc còn lớn...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang xác định 6 nhóm nhiệm vụ và 13 giải pháp chủ yếu. Trong đó, Bắc Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10-11%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000-3.200 USD. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Tỉnh xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn đi trước một bước để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; mạnh dạn, sáng tạo vận dụng các quy định của Trung ương để ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế địa phương, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực; đồng thời tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tạo chuyển biến căn bản; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, sẽ bế mạc vào ngày 3/10 tới./.