Ảnh minh họa. (Nguồn: Sonla.gov.vn)

Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ được tổ chức vào ngày 28/12/2015.

Tại Phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo về tiến độ thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội tại các địa phương theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương; Báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo sơ kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chương trình trọng tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo cùng một số nội dung liên quan khác./.