Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương Đảng đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015.

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đọc diễn văn kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận, tổng kết phong trào thi đua yêu nước ngành Dân vận và tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2011-2015.

Bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh ngay từ khi thành lập, Đảng đặc biệt coi trọng công tác dân vận, công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của đất nước, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, anang cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực sự là một nhân tố quan trọng trong công tác dân vận của Đảng.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Dân vận đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn 2011-2015. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo ngày càng tốt hơn.

Khối đại đoàn kết được tăng cường, lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước được củng cố. Thông qua thực hiện phong trào "Dân vận khéo," nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao theo phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân,” “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.”

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội phát động. Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã quy định cụ thể việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên ở cơ sở; định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân; mở hội nghị góp ý, đặt hòm thư góp ý; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, công khai lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định những việc quan trọng của địa phương; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân.

Thông qua thực hiện “Dân vận khéo” đã góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Dân vận đã đạt được trong thời gian qua, chúc mừng 85 điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo.”

Phân tích tình hình trong nước, quốc tế trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh trong bối cảnh đó, công tác dân vận cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân và khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, cùng các đoàn thể và đội ngũ cán bộ dân vận tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân; tăng cường phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội phát động; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị phải thật sự sâu sát cơ sở, trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân, dựa vào Dân, có trách nhiệm với Dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị cần tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ban Dân vận các cấp cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Dân vận nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, mỗi đơn vị và từng cá nhân tích cực, tự giác tham gia đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý ngành Dân vận tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tránh phô trương, hình thức.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng tập thể Ban Dân vận Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhất tặng bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Dân dân vận Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng bà Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Huân chương Lao động hạng Ba tặng Vụ Đoàn thể nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tám tập thể, cá nhân. Ban Dân vận Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen các tập thể, cá nhân thuộc ngành Dân vận có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng trong 5 năm qua; khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" của cả nước./.