Sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 19/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tại phiên bế mạc Đại hội có đầy đủ các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã tới dự.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết điều khiển phiên họp.

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh thông báo đến ngày 18/1, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 176 điện mừng của các đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Đinh Thế Huynh báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện tại Đại hội, về Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển); về một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Về Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển), đa số đại biểu nhất trí giữ tên gọi như Dự thảo: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011);” nhất trí về đặc trưng kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là: “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với mối quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp” (như tinh thần Đại hội X, có bổ sung thêm từ “tiến bộ”). Về một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Đại hội đã lấy phiếu biểu quyết về 13 vấn đề trong Dự thảo.

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Tạ Ngọc Tấn đọc toàn văn Dự thảo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nhất trí cao.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang đọc Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 200 đồng chí trong đó có 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết.

Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí.

Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Ban chấp hành Trung ương khóa XI giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương đã bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI gồm 21 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ra mắt Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa X phát biểu bày tỏ xúc động và tin tưởng rằng thành công của Đại hội sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta trên con đường xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương bầu. Nhân dịp này, đồng chí Nông Đức Mạnh bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các ngành, các cấp và cùng toàn thể đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí, bầu bạn và nhân dân các nước anh em yêu chuộng hòa bình công lý trên toàn thế giới trong thời gian qua đã hết lòng hợp tác giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc cũng như cá nhân đồng chí trong quá trình thực hiện trọng trách của mình.

Đồng chí tin tưởng Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, với ý chí cách mạng tiến công, đề ra đường lối trong chặng đường mới và bầu Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư sẽ đem lại sức sống mới cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Với tình cảm chân thành và tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đồng chí Nông Đức Mạnh trân trọng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trân trọng tặng hoa, cảm ơn đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa X.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và với tình cảm cá nhân, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI, giao trọng trách lớn lao trước Đảng và nhân dân. Đồng chí chân thành cảm ơn những tình cảm chân thành, những lời chúc mừng tốt đẹp và những gửi gắm sâu sắc mà đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành cho. Đây là vinh dự, là nguồn động viên hết sức to lớn trên cương vị công tác mới, với nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đang ở phía trước.

Đồng chí nhấn mạnh những thành tựu đạt được của đất nước ta trong thời gian qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, công lao to lớn của đồng chí Nông Đức Mạnh trên cương vị và trọng trách là Tổng Bí thư.

Đồng chí đề nghị Đại hội bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ khóa X vừa qua.

Đồng chí khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ý thức được rằng những thành tựu và kinh nghiệm quý báu có được trong những nhiệm kỳ trước đây, đặc biệt là trong những năm đổi mới sẽ là nền tảng vững chắc trong bước phát triển tiếp theo của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ cùng với toàn Đảng tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường sự đoàn kết nhất trí thống nhất tư tưởng, hành động, luôn luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định tinh thần độc lập, tự chủ, phát huy dân chủ, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Ngô Văn Dụ, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đọc diễn văn bế mạc Đại hội, nêu rõ: Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2001-2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội (2006-2010), là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng ta theo tư tưởng đổi mới; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít thách thức của cách mạng nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại hội đã biểu thị quyết tâm sắt đá của Đảng ta, trong những năm tới, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”

Tổng Bí thư khẳng định Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm những đồng chí tiêu biểu cho trên 3,6 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó.

Đại hội đã trao cho Ban Chấp hành Trung ương khóa mới trọng trách nặng nề trước Đảng, trước nhân dân, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Nhận rõ trách nhiệm to lớn đó trong giai đoạn mới với những thời cơ lớn và thách thức gay gắt, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nguyện đem hết sức mình, toàn tâm toàn ý phụng sự đất nước và dân tộc, phục vụ nhân dân, phấn đấu không ngừng, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức Đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hòa trong giai điệu nhạc hùng tráng của Quốc ca và Quốc tế ca, các đại biểu cất vang tiếng hát từ trái tim nhiệt huyết của những đại biểu cộng sản Việt Nam, nguyện phấn đấu suốt đời cống hiến vì lý tưởng cao cả của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp trong niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của các đại biểu Đại hội./.