Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề "Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long" đã được khai mạc.

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đối với nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu Đảng bộ thành phố Cần Thơ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Cần Thơ phải phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để trở thành đô thị loại 1 trước năm 2010 và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, là một cực phát triển, đóng vai trò làm động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng.

Để đạt mục tiêu đó, thành phố cần có các cơ chế thu hút đầu tư, huy động cao nhất các nguồn lực và các thành phần kinh tế, quan tâm phát triển hệ thống dịch vụ, hạ tầng kinh tế như tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cần Thơ cũng cần tăng cường quan hệ liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là trong khu vực, tạo sự gắn bó và sức mạnh chung để cùng phát triển.

Với vị trí là thành phố trung tâm, là đầu tàu kinh tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ cần có các chủ trương, giải pháp tích cực để nắm bắt thời cơ, chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế; xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư, chủ động đào tạo nguồn nhân lực; tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để thu hút các nguồn lực, xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh Đảng bộ thành phố Cần Thơ cần rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh một số chỉ tiêu mang tính tích cực, tính chiến đấu cao hơn nữa như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ lao động qua đào tạo, trong đó chú ý giảm lao động trong nông nghiệp. Thành phố cần đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, trong đó chú ý phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực tại chỗ, có chính sách trọng dụng thu hút nhân tài, quan tâm cải thiện cơ chế, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh.

Thành phố cũng cần có chính sách thu hút những dự án có quy mô, giá trị lớn, có trình độ công nghệ cao, có tác động chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động trên địa bàn.

Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; xây dựng con người Cần Thơ "trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch" theo các chuẩn mực, giá trị truyền thống của dân tộc và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý thành phố Cần Thơ cần tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, đấu tranh với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, các loại tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho thành phố phát triển và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đảng bộ thành phố cần tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục cải tiến công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội...

Tại đại hội, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII nêu rõ Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra.

Thành tựu nổi bật nhất của thành phố Cần Thơ trong 5 năm qua là kinh tế đạt mức tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, các lĩnh vực đều có bước phát triển đáng kể; nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy, đóng góp bước đầu vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 của Cần Thơ đạt 12,19%/ năm. Cơ cấu kinh tế tăng dần ở khu vực công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản.

Công tác an ninh chính trị được giữ vững, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ vẫn còn tồn tại một số hạn chế như một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. Thành phố chưa xác định rõ sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp mũi nhọn để đầu tư đúng mức. Công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch có mặt chưa tốt, kết cấu hạ tầng trên một số lĩnh vực còn yếu và không đồng bộ...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đề ra một số chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt từ 7,5-8%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 11 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt từ 280.000-300.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11,6%, trong đó thu nội địa tăng bình quân 12,4%, thu thuế xuất nhập khẩu tăng bình quân 6%. Tổng chi ngân sách địa phương tăng bình quân 14%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc vào ngày 25/9./.