Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học-công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Mục tiêu của Chương trình trên nhằm hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ; thành lập 100 cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong đó tập trung chủ yếu tại các viện nghiên cứu, trường đại học.

Chương trình cũng sẽ hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 5.000 lượt đối tượng thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ và các đối tượng có liên quan.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các tổ chức khoa học công nghệ, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ để chuẩn bị hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ;...

Chương trình cũng sẽ hỗ trợ tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc các Bộ, ngành, địa phương để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các tổ chức này theo quy định; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chuyển đổi hoặc sáp nhập, giải thể các tổ chức này theo quy định.

Chương trình được thực hiện từ năm 2012 đến hết năm 2015./.