Thông qua Bộ Hành chính Công (SFP), Chính phủ Mexico khẳng định lại cam kết của mình về bảo vệ quyền tự do cá nhân và quyền riêng tư của mọi công dân.

Công bố trên được đưa ra sau khi một số tổ chức nòng cốt của xã hội dân sự trong Ban Thư ký Kỹ thuật Liên minh Chính phủ Mở (AGA) tuyên bố rút khỏi bàn đàm phán xây dựng Kế hoạch Hành động cho giai đoạn 2016-2018.

Đây là kế hoạch hành động lần thứ ba của Chính phủ Mở tại Mexico nhằm tiếp tục thực hiện các nguyên tắc về mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc.

Bên cạnh đó, Mexico khẳng định tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, hỗ trợ quyền công dân, cải tiến và sử dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, một mục tiêu quan trọng của Liên minh Chính phủ mở - sáng kiến quốc tế đưa ra từ năm 2011 và hiện có 70 nước tham gia.

SFP nêu rõ Chính phủ Mexico sẵn sàng đối thoại và lắng nghe những lo ngại và thắc mắc của các tổ chức xã hội dân sự cũng như mong muốn cùng các tổ chức này bàn bạc và theo dõi tiến trình thực hiện cam kết và hành động của Chính phủ mở.

Chính phủ Mexico cũng cam kết có trách nhiệm cùng công dân tiếp tục tiến tới thực hiện lãnh đạo đất nước theo hiến pháp một cách tích cực nhất cùng với sự minh bạch và có trách nhiệm giải trình các vấn đề liên quan đến quản lý và chi tiêu.

Mexico từng giữ chức Chủ tịch Liên minh Chính phủ mở trong giai đoạn 2014-2015.

Hiện Chính phủ mở tại quốc gia này, cùng với sự hợp tác của các tổ chức dân sự, đã đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển đất nước./.