Toàn cảnh Đại hội Cổ đông HDBank. (Nguồn: HDBank)

Ngày 12/5, tại Thành phồ Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Với chiến lược phát triển bền vững, hiệu quả, năm 2015, HDBank đã đạt những kết quả kinh doanh tích cực.

Năm 2015, trong điều kiện chung của nền kinh tế, HDBank đã bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, đồng thời chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015; hoạt động hiệu quả và hài hòa các lợi ích (giữa cổ đông, cán bộ nhân viên và khách hàng). Tại Đại hội, 100% cổ đông của HDBank đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng là 10% bằng tiền mặt.

Các chỉ tiêu kinh doanh cổ đông đề ra năm 2015 đã được HDBank thực hiện với kết quả khả quan: Tổng tài sản đạt 106.486 tỷ đồng, tăng 7% so với 2014; vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng. Tổng vốn huy động là 91.473 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2014.

Tổng dư nợ là 67.188 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2014; nợ xấu kiểm soát ở mức 1,32%; lợi nhuận trước thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2014; ROA đạt 0,61%; ROE đạt 8,28%./.