Chủ Nhật, Tháng Mười 26/10/2014

Công bố toàn văn các văn kiện Đại hội XI của Đảng

(TTXVN/Vietnam+)

Ngày 17/3, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn số 362-CV/VPTW về việc công bố các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

VietnamPlus xin giới thiệu toàn văn các văn kiện Đại hội XI của Đảng, gồm:

1- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Xem toàn văn tại đây.

2- Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Xem toàn văn tại đây.

3- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Xem toàn văn tại đây.

4- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19-01-2011). Xem toàn văn tại đây./.

Bình luận của bạn về bài viết này ...
Cùng chuyên mục

Đổi mới và tăng cường công tác Đảng ngoài nước

Đổi mới và tăng cường công tác Đảng ngoài nước

Cuộc họp Ủy ban liên hợp biên giới VN-Trung Quốc

Cuộc họp Ủy ban liên hợp biên giới VN-Trung Quốc

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo từ công nhân

Quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo từ công nhân

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Triển khai kế hoạch tiếp dân phục vụ bầu cử QH

Triển khai kế hoạch tiếp dân phục vụ bầu cử QH