Ngày 4/1, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 12/8 (âm lịch) hằng năm là "Ngày Sân khấu Việt Nam."

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức ngày Sân khấu Việt Nam hằng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, với mục đích động viên đội ngũ văn nghệ sỹ trong lĩnh vực sân khấu phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của nền sân khấu Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ngày Sân khấu Việt Nam cũng là dịp thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kinh phí tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam được bố trí trong kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm cho Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam trên cơ sở chính sách chung đối với các hội văn học nghệ thuật./.