Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Nguồn: dukcqtw.dcs.vn)

Trong hai ngày 25-26/6, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên đoàn kết, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả về những chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, tổ chức đảng và xây dựng cơ quan Đảng ủy Khối trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã làm tốt nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

Nổi bật, cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy khối đã tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối bằng những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án, được các đảng bộ, chi bộ trong Khối hưởng ứng, triển khai và đánh giá cao, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của tổ chức đảng. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương và nâng cao uy tín, vị thế của Đảng bộ Khối.

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tạo ra được tư duy mới, cách làm mới và hiệu quả mới trong Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương, thông qua đó được Trung ương đánh giá tích cực.

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tham mưu ban hành, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Nghị quyết số về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; lựa chọn chủ đề, phát động và triển khai với cách làm sáng tạo, có hiệu quả “Năm Chi bộ 2013,” “Năm Dân vận 2014;” thực hiện tốt Chỉ thị 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI tạo điểm nhấn quan trọng cho cả nhiệm kỳ của Đảng bộ Khối.

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ cơ quan có bước chuyển biến rõ rệt, đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt là chú trọng nhiều hơn đến công tác tư tưởng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và phát ngôn, xây dựng được nội bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện lối sống văn hóa trong cơ quan.

Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 là nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung nhấn mạnh với vai trò, vị trí quan trọng là cơ quan thường trực của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong việc lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Cơ quan và cán bộ, đảng viên của Cơ quan Đảng ủy Khối có tầm ảnh hưởng rất lớn. Do vậy, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối cần đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng và chống "tự diễn biến, "tự chuyển hóa."

Các cấp ủy cần phối hợp tốt với lãnh đạo các ban, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng ban, đơn vị. Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối chỉ đạo xây dựng cơ quan đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan; các cấp ủy chi bộ và lãnh đạo ban, đơn vị tăng cường phối hợp hiệu quả để thực hiện tốt các nội dung gồm công tác tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối khóa mới gồm 11 người./.