Đồng chí Nguyễn Văn Linh. (Nguồn: TTXVN)

Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VI (1986-1991)

1. NGUYỄN VĂN LINH

2. NGUYỄN ĐỨC TÂM

3. TRẦN XUÂN BÁCH

4. ĐÀO DUY TÙNG

5. TRẦN KIÊN

6. LÊ PHƯỚC THỌ

7. NGUYỄN QUYẾT

8. ĐÀM QUANG TRUNG

9. VŨ OANH

10. NGUYỄN KHÁNH

11. TRẦN QUYẾT

12. TRẦN QUỐC HƯƠNG

13. PHẠM THẾ DUYỆT

14. NGUYỄN THANH BÌNH
(bổ sung từ tháng 10-1988)