(Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016-2020.”

Theo dự thảo, Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo được tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới…

Đề án xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ vị trí, vai trò và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đồng bào và các lực lượng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo về bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh biên giới, hải đảo; quản lý và khai thác bền vững tài nguyên, môi trường, sinh thái.

Đề án coi trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ, giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế-xã hội có hiệu quả; vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo chủ động và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nội dung và phương thức lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo chú trọng đổi mới.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên cấp tỉnh, huyện, xã; tập trung mở lớp bồi dưỡng, tập huấn, thường xuyên cung cấp thông tin, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo...

Góp ý tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung nêu trong Đề án và khẳng định công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị.

Do đó, mục đích của Đề án nhằm làm cho đồng bào hiểu đúng và tự giác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở miền núi và dân tộc thiểu số.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động cần hướng mạnh về cơ sở, tác động mạnh mẽ trong việc thực hiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an ninh-quốc phòng; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; đấu tranh đẩy lùi các tập tục lạc hậu, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng nông thôn mới và thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam./.