Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone. (Nguồn: ozy.com)

Nhân dịp ngày sinh lần thứ 80 của nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone (06/3/1936-06/3/2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện, lẵng hoa chúc mừng./.