Tư vấn cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh: TTXVN)

Doanh nghiệp đưa lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) làm khán hộ công gia đình (chăm sóc người già, người bệnh tại nhà) và thuyền viên tàu các gần bờ chỉ được thu phí dịch vụ và tiền môi giới không quá 1.400 USD (khoảng hơn 30 triệu đồng). Doanh nghiệp phải cấp hóa đơn, phiếu thu đầy đủ cho người lao động khi thực hiện tất cả các khoản thu tiền của người lao động.

Đây là nội dung chính trong Công văn số 1538/LĐTBXH-QLLĐNN hướng dẫn các doanh nghiệp về việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành ngày 9/5.

Công văn hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục giới thiệu và đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan cấp phép hoạt động đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan (Trung Quốc). Công văn cũng hướng dẫn việc tuyển chọn và đào tạo người lao động, điều kiện hợp đồng, chi phí và các khoản đóng góp của người lao động.

Đối với lao động khán hộ công gia đình, doanh nghiệp được thu phí dịch vụ không quá 1.000 USD/người/hợp đồng 3 năm và không quá 620 USD/người/hợp đồng 3 năm đối với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ. Tiền môi giới được thu không quá 400 USD/người/hợp đồng 3 năm.

Chi phí đào tạo được quy định không quá 4.500.000 đồng/khóa (390 giờ) đối với lao động khán hộ công gia đình và không quá 532.000 đồng/khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết đối với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ.

Tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng được thu không quá 800 USD/người/hợp đồng đối với lao động khán hộ công gia đình và không quá 1.000 USD/người/hợp đồng đối với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ.

Công văn quy định, hợp đồng lao động ký giữa người lao động và chủ sử dụng lao động Đài Loan phải đáp ứng các điều kiện cơ bản về mức lương, điều kiện ăn ở, bảo hiểm…

Mức lương quy định không thấp hơn 17.000 tân đài tệ/tháng (hơn 11,5 triệu đồng/tháng) đối với lao động khán hộ công gia đình và không thấp hơn mức lương cơ bản theo quy định của Đài Loan (Trung Quốc) (hiện nay là 20.008  tân đài tệ/tháng, tương đương hơn 13,6 triệu đồng/tháng) đối với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ.

Người lao động được chủ sử dụng cung cấp nơi ăn ở miễn phí, được mua bảo hiểm rủi ro với mức bồi thường tối tiểu 300.000 tân đài tệ (hơn 206 triệu đồng). Người lao động được chủ sử dụng chi trả tối thiểu một lượt vé máy bay về nước khi kết thúc hợp đồng./.

Trong việc đưa lao động sang Đài Loan làm khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ các doanh nghiệp chỉ hợp tác với các công ty dịch vụ việc làm Đài Loan được cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) xếp loại A, B theo kết quả đánh giá xếp loại gần nhất.

Danh sách xếp loại các công ty dịch vụ việc làm Đài Loan (Trung Quốc) mới nhất được đăng tải trên website của cơ quan có thẩm quyền phía Đài Loan (Trung Quốc) (http://emp.wda.gov.tw/102/OUERY.php), của Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn) và của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) (www.vecolabor.org.tw).