Mục tiêu của ngành hải quan đặt ra trong năm 2011 là giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa xuống dưới 15% từ đó tạo thuận lợi xuất khẩu.

Toàn ngành đã đề ra 4 giải pháp chủ yếu trong đó đẩy mạnh tiến độ xây dựng các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Biện pháp rà soát bộ tiêu chí quản lý rủi ro, tăng cường thu thập, phân tích thông tin từ bản lược khai hàng hóa, từ chương trình quản lý tờ khai cũng sẽ được đẩy mạnh.

Ngoài ra, toàn ngành khẩn trương thống nhất mô hình thông quan điện tử với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại như thiết bị kiểm tra không xâm nhập, hệ thống định vị và kiểm soát container từ xa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.

Từng cục, chi cục hải quan khẩn trương triển khai hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc mở rộng thủ tục hải quan điện tử ở các địa bàn mới; xây dựng chuẩn dữ liệu với cộng đồng doanh nghiệp.

Song song với các giải pháp trên, năm 2011, ngành hải quan tiếp tục hoàn thiện mô hình phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, nâng cấp hệ thống tin học quản lý phù hợp tình hình mới.

Việc cung cấp thông tin kịp thời về doanh nghiệp, mặt hàng, thủ đoạn gian lận thương mại cho các đơn vị ở khâu thông quan nhận dạng, ngăn chặn hành vi lợi dụng, gian lận trốn thuế sẽ được chú ý.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2010, thời gian xử lý thủ tục hải quan tại cảng biển giảm 75% so với năm 2004, tại cửa khẩu đường bộ giảm 32% so với năm 2004.

Tổng số chi cục đã triển khai thủ tục hải quan điện tử là 70. Số lượng tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử là hơn 254.000 tờ khai với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27,9 tỷ USD./.