Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.