Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) được thành lập vào ngày 16/11/1945 khi đại diện của 37 quốc gia họp tại London (Anh) để ký Công ước UNESCO.

UNESCO hoạt động dựa trên sự tôn trọng các giá trị chung nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại giữa các dân tộc, các nền văn minh, văn hóa.

Thông qua kênh đối thoại này, thế giới có thể đạt được mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững, bao gồm tuân thủ quyền con người, tôn trọng lẫn nhau và xóa đói giảm nghèo.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)