Chiều 4/5, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ lễ chức khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp về phòng, chống tham nhũng với tên miền: http://www.phongchongthamnhung.vn/ hoặc http://oscac.gov.vn/ và http://oscac.vn/ .

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến dự và ấn nút khai trương.

Trang thông tin là tiếng nói chính thống của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, có nhiệm vụ chuyển tải những quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; là cầu nối thông tin giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trang thông tin có trách nhiệm thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng chính trị về tình hình tham nhũng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cả nước; tuyên truyền, giáo dục, động viên tính tích cực chính trị của nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban biên tập Trang thông tin cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cổ vũ về các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi của người đấu tranh chống tham nhũng; đấu tranh kịp thời và có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực âm mưu lợi dụng đấu tranh phòng, chống tham nhũng để gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo cần quan tâm đầu tư, bố trí cho đủ cán bộ và nguồn kinh phí để trang thông tin hoạt động hiệu quả. Các bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương chủ động, tích cực cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng cho Trang thông tin./.