Giao dịch tại LienVietPostBank. (LienVietPostBank)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 2.000 tỷ đổng.

Mục đích phát hành là nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các dự án trung và dài hạn, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng.

Giá phát hành bằng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và không hạn chế chuyển nhượng. Đối tượng chào bán rộng rãi bên ngoài cho các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên cho cổ đông hiện hữu. Số lượng trái phiếu còn dư sẽ được phân phối cho cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư khác.

Lãi suất trái phiếu do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

[Huy động thêm 433 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 và 30 năm]

Thống đốc yêu cầu, LienVietPostBank thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 theo các quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng và các quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán; sử dụng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doan./.