Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, những ngày gần đây, một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục. Các đối tượng này giả thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu các đơn vị nộp tiền mua tài liệu để được tham dự.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải có công văn cảnh báo gửi đến các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bộ khẳng định khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, Bộ sẽ gửi giấy triệu tập, giấy mời (qua email, fax, bưu điện) đến các cơ quan, đơn vị liên quan, không triệu tập bằng hình thức gọi điện thoại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) mua tài liệu. Các tài liệu hội nghị, hội thảo do Bộ tổ chức, Bộ sẽ gửi trước tài liệu qua email (nếu cần) hoặc gửi tài liệu trực tiếp cho đại biểu tại hội nghị, hội thảo, tập huấn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các cơ sở giáo dục khi nhận được những thông tin bất thường thì không thực hiện các nội dung mà người gọi điện yêu cầu, đồng thời thông báo ngay cho Phòng PA83 của các tỉnh, thành phố và Văn phòng Bộ (số điện thoại 04.38695144, email vanphong.bo@moet.edu.vn) để được hướng dẫn xử lý./.