Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thành lập tổ chức thiếu niên "Phong trào học sinh Nga" với nhiệm vụ tương tự như tổ chức thiếu niên tiền phong thời Liên Xô trước đây.

Sắc lệnh công bố ngày 29/10 của Nga cho thấy, nhiệm vụ của tổ chức này là hoàn thiện chính sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục thế hệ trẻ và thúc đẩy phát triển nhân cách dựa trên "hệ thống các giá trị vốn có trong xã hội Nga."

Cơ quan sáng lập phong trào sẽ là Tổ chức Thanh niên Liên bang (Rosmolodezh). Cho đến cuối tháng 3/2016, Chính phủ Nga sẽ phải xác định danh sách các tài sản để chuyển giao cho tổ chức thiếu niên này.

Cơ quan cao nhất của "Phong trào học sinh Nga" sẽ là đại hội, được Hội đồng điều phối triệu tập. Đứng đầu Hội đồng là 1 chủ tịch và 2 đồng chủ tịch, được bầu theo nhiệm kỳ 3 năm.

Để đảm bảo sự phối hợp với các cơ quan hành pháp và tự quản địa phương, trong thành phần Rosmolodezh sẽ thành lập tổ chức mới là Trung tâm Thiếu niên Nga.

Tháng 5/1922, Liên Xô đã thành lập Tổ chức thiếu niên tiền phong toàn liên bang mang tên V.I Lenin. Tổ chức này do Ủy ban Trung ương Hội Thanh niên Cộng sản Lênin toàn liên bang (VLKSM) điều hành. Về mặt chính thức, tổ chức này thu nạp các học sinh từ 9-14 tuổi trên cơ sở tự nguyện.

Đầu thập niên 1930, các tổ chức thiếu niên tiền phong được thành lập trong các trường học. Năm 1991, các tổ chức thanh thiếu niên như VLKSM đã bị giải thể./.