Người dân hai bên đường xúc động tiến đưa 9 liệt sỹ phi hành đoàn CASA-212. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)

(Minh Sơn/Vietnam+)