Ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 180/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quốc gia Việt Nam là tổ hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: Công ty mẹ là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT (doanh nghiệp cấp I) do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; các công ty con do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giữ quyền chi phối (doanh nghiệp cấp II); các công ty con của doanh nghiệp cấp II và các cấp tiếp theo, các công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết.

VNPT có nhiệm vụ tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quốc gia Việt Nam; phát triển thành tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó viễn thông và công nghệ thông tin là các ngành nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học công nghệ, nghiên cứu, đào tạo; có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; làm nòng cốt để ngành bưu chính viễn thông Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT còn quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của VNPT; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VNPT; tổ chức quản lý VNPT; quan hệ của VNPT với các đơn vị trực thuộc, VNPost và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn; cơ chế hoạt động tài chính của VNPT; tổ chức lại, giải thể, phá sản, đa dạng hóa sở hữu của VNPT...

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của VNPT, có hiệu lực kể từ ngày 28/1/2011./.