Thứ Tư, Tháng Tám 23/08/2017

[Photo] Sống động những hình ảnh Cách mạng Tháng Tám 70 năm trước

(Vietnam+) Bản in

Những bức ảnh tư liệu quý chụp cách đây 70 năm, ghi lại không khí cách mạng sục sôi của các gia cấp, tầng lớp nhân dân Việt Nam lật đổ ách thống trị của đế quốc, thực dân, phong kiến.