Ông Trần Văn Quang - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, trong vòng ba năm, bắt đầu từ 2012, tỉnh Quảng Ninh quyết định dành 100 tỷ đồng để thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Quỹ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận.

Từ ngày 17/5, các doanh nghiệp, cá nhân, không phân biệt thành phần kinh tế tại Quảng Ninh được hỗ trợ, vay vốn từ Quỹ này.

Ông Quang cho biết thêm, sau ba năm hoạt động, tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét cấp bổ sung để bảo đảm vốn tối thiểu là 100 tỷ đồng, để thực hiện chức năng hỗ trợ của Quỹ.

Ngoài ra, vốn hoạt động của Quỹ còn bao gồm các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hiến tặng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài; các khoản thu hồi vốn, lãi vay của các hợp đồng tài trợ theo Điều lệ Quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các dự án nhận tài trợ từ Quỹ không được trùng lặp với các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn khác của Nhà nước./.