Giờ học ngoại ngữ của sinh viên Đại học Hà Nội. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học.

Ở mỗi trình độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều quy định cụ thể những yêu cầu cần đạt của người học về ba phương diện: kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm.

Theo đó, với trình độ đại học, về kiến thức, người học phải có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật, có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

Về kỹ năng, sinh viên tốt nghiệp phải có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp của ngành được đào tạo; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể. Sinh viên biết sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ của sinh viên phải ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo.

Người tốt nghiệp đại học có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, sinh viên phải có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, có sáng kiến, có khả năng tự định hướng, tự học, tự thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau. Sinh viên phải có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

Với trình độ thạc sỹ, Bộ Giáo dục yêu cầu về kiến thức, người tốt nghiệp thạc sỹ phải là chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo, có tư duy phản biện. 

Về kỹ năng, thạc sỹ phải có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo. Thạc sỹ có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo.

Yêu cầu ngoại ngữ với thạc sỹ ở mức có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường, có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, thạc sỹ phải có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị, đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ…

Với trình độ tiến sỹ, về kiến thức, tiến sỹ phải có hệ thống kiến tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh…

Về kỹ năng, tiến sỹ phải có kỹ năng phát hiện, phân tích và đưa ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp; sáng tạo tri thức mới; có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn…

Về trình độ ngoại ngữ, tiến sỹ phải thành thạo, hiểu được các báo cáo phức tạp, viết báo cáo khoa học, trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành bằng ngoại ngữ…

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, tiến sỹ phải phát hiện và giải quyết vấn đề, rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc, đưa ra được các sáng kiến và đánh giá các sáng kiến. Tiến sỹ cũng phải có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế, có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/6./.