Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Liên tiếp vi phạm không công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thêm vào  đó tình tiết tăng nặng hơn ​là việc báo cáo thông tin không chính xác, Khoáng sản Hòa Bình đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 200 triệu đồng (Quyết định số 837/QĐ-XPVPHC).

Khoáng sản Hòa Bình đã “quên” có hệ thống khi không công bố thông tin theo quy định pháp luật với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, về việc thông qua lựa chọn đối tác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Hợp đồng giao dịch với nhiều đối tác kinh tế…

Ngoài ra, Công ty này còn báo cáo có nội dung không chính xác. Cụ thể, Khoáng sản Hòa Bình có văn bản số 08/2015/KHB gửi SSC về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2014 tăng vốn điều lệ từ 62,7 tỷ đồng lên 262,7 tỷ đồng. Theo đó, Công ty này đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được là 200 tỷ đồng để mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh (Hợp tác đầu tư 150 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh, Mua máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ khai thác mỏ hết 40 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 10 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HĐHTKD ngày 8/10/2014 ký giữa Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình với Công ty cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh không có thông tin về việc mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời Công ty không mua dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị phục vụ cho việc khai thác mỏ theo như nội dung thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Báo cáo số 08/2015/KHB gửi ​SSC./.