Khai mạc hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Myanmar