Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã dự.

Thực hiện các nội dung đã ký kết, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước.

Hai cơ quan phối hợp tham gia ý kiến về các đề án thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng hoặc liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Hai cơ quan bước đầu phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm toán phục vụ phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương tham gia ý kiến có chất lượng, được Kiểm toán Nhà nước tiếp thu trong quá trình hoàn thiện, ban hành Kế hoạch Kiểm toán năm 2016 bảo đảm bám sát các vấn đề được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm, góp phần nhất định trong công tác phòng, ngừa tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Năm 2015, Kiểm toán Nhà nước đã cử cán bộ tham gia hai đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại các Bộ Công Thương, Tài Nguyên-Môi trường, Kế hoạch-Đầu tư, Xây dựng.

Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp thông tin cho Ban Nội chính Trung ương về tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thầm quyền trong việc xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán.

Thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước tăng cường phối hợp cụ thể hóa, triển khai thực hiện những quan điểm, chủ trương về phòng, chống tham nhũng đã được thể hiện trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các chủ trương của Đảng.

Hai cơ quan phối hợp thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ở một số địa phương để phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra xử lý theo Kết luận phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu các báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoặc đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với những nơi, lĩnh vực có biểu hiện tham nhũng và có nguy cơ tham nhũng cao.

Hai cơ quan tăng cường phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về các vi phạm có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng và tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đặc biệt quan tâm theo dõi, đôn đốc việc xử lý đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà Kiểm toán Nhà nước đã chuyển sang Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.../.