Theo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, trong ngày 14/01, Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhận được điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế:

- Đảng Đại hội vì dân chủ và tiến bộ Burkina Faso
- Tổng Bí thư Đảng Tập hợp Dân chủ lập hiến Tunisia
- Đảng Lao động Mexico
- Đảng Xã hội Chile
- Viện Bình đẳng Chile
- Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Như vậy, tính đến hết ngày 14/1/2011, Đại hội XI của Đảng đã nhận được 164 điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế./.