Ngày 30/7, Trung Quốc đã triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị nhằm phân tích, nghiên cứu tình hình kinh tế trong 6 tháng đầu năm, triển khai công tác kinh tế 6 tháng cuối năm 2013, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2013, Hội nghị cho rằng từ đầu năm đến nay, môi trường kinh tế trong và ngoài nước hết sức phức tạp. Các bộ ngành trung ương và địa phương đã quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội 18 của Đảng và Hội nghị công tác kinh tế Trung ương, kiên trì quan điểm cơ bản của công tác là tiến lên trong ổn định, lấy nâng cao chất lượng phát triển và hiệu quả kinh tế làm trung tâm, đẩy mạnh cải cách, điều chỉnh kết cấu và nâng cấp chuyển đổi mô hình, không ngừng cải thiện dân sinh, bình tĩnh ứng phó với các thách thức rủi ro, vững chắc làm tốt công tác trên các mặt.

Hội nghị khẳng định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong nửa đầu năm 2013 đều nằm trong khu vực hợp lý như mục tiêu đề ra, và tổng thể phát triển kinh tế-xã hội là tốt. Nhìn chung, tình hình kinh tế, giá cả, việc làm về cơ bản tăng trưởng ổn định, sản lượng lương thực Hè Thu tiếp tục được mùa, phát triển ngành dịch vụ tiếp tục được đẩy nhanh, thành quả sáng tạo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, công tác tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải được tăng cường một bước, giảm thủ tục hành chính, trao bớt quyền cho cấp dưới đạt được tiến triển tích cực, sự nghiệp xã hội được tăng cường.

Về triển khai công tác kinh tế 6 tháng cuối năm, Hội nghị cho rằng sự phát triển của Trung Quốc hiện nay vẫn ở vào thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, có điều kiện nền tảng cho kinh tế phát triển bền vững, lành mạnh, dự báo kinh tế Trung Quốc nửa cuối năm vẫn sẽ phát triển ổn định về tổng thể. Hội nghị cũng nhận thức rằng kinh tế thế giới đang điều chỉnh sâu sắc, môi trường phát triển trong và ngoài nước hết sức phức tạp.

Hội nghị chỉ rõ công tác kinh tế nửa cuối năm phải quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội 18, căn cứ sắp xếp tổng thể của Hội nghị công tác kinh tế Trung ương, kiên trì tiến lên trong ổn định, lấy nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế làm trung tâm, kiên trì tính liên tục, ổn định, hài hoà trong chính sách kinh tế vĩ mô, căn cứ tình hình kinh tế thay đổi để điều chỉnh dài hơi và điều chỉnh trước mắt. Phải kết hợp giữa tăng trưởng ổn định, điều chỉnh kết cấu, thúc đẩy cải cách, tích cực mở rộng hữu hiệu nội nhu, ra sức thúc đẩy nâng cấp chuyển đổi mô hình, không ngừng đi sâu cải cách mở cửa, ra sức bảo đảm và cải thiện dân sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội cả năm./.