Trường hợp một hành khách mới đây bị United Airlines đuổi ra khỏi máy bay không phải hiếm ở Mỹ, mỗi năm hàng không nước này "đuổi" khoảng 40,000 hành khách xuống máy bay.

Tuy nhiên, khi "đuổi" phải bồi thường theo luật, và việc chọn hành khách để mời xuống khỏi máy bay cũng không phải ngẫu nhiên./.