(Ảnh minh họa. Đỗ Bình/TTXVN)

Bộ Y tế vừa ban hành Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” giai đoạn 2015-2020 nhằm huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, từng gia đình và toàn xã hội chủ động tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chương trình đặt mục tiêu là 100% các xã, phường, khu dân cư có kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh;” 80% các hộ gia đình chủ động tham gia thực hiện tốt các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng; trên 95% trường học thực hiện tốt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục; trên 90% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, tổ chức trên địa bàn có kế hoạch, chủ động triển khai các hoạt động thuộc chương trình...

Chương trình sẽ tập trung vào các nội dung lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;" tổ chức ngày vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh định kỳ hàng tuần; vận động các cơ sở kinh doanh, các hộ gia đình ký cam kết không vận chuyển buôn bán gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc...

Ngoài ra, chương trình tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm của người dân, cộng đồng để chủ động phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế; tăng cường sự đầu tư, đóng góp các nguồn lực của toàn xã hội, các tổ chức quốc tế cho công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai các hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng...

Bộ Y tế giao Cục Y tế dự phòng là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh;" đồng thời tiến hành giám sát, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình.../.