Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam, Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng Thương hiệu Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.”

Hội thảo tập trung vào các vấn đề như thương hiệu và tầm quan trọng của thương hiệu trong vấn đề sản xuất kinh doanh trong thế kỉ 21, tạo hệ sinh thái cho tiếp thị số, các thách thức và lợi thế từ các sản phẩm và dịch vụ do Kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại, doanh nghiệp Việt Nam với xây dựng thương hiệu trên internet, thực trạng phát triển thương hiệu của Doanh nghiệp Việt Nam và việc quản lý tài sản sở hữu trí tuệ online./.