Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại Hague được thành lập năm 2002. Hơn 120 quốc gia đã phê chuẩn Quy chế Rome, nền tảng pháp lý giúp thiết lập ra tòa án này.