(Nguồn: Crossed Flag Pins)

Ngày 22/8, tại Hà Nội, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã hội đàm với ông Somphan Phengkhammy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào đang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 21-23/8.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước; chia sẻ đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm; trao đổi ý kiến về tình hình hoạt động và hợp tác của hai Ủy ban trong thời gian gần đây.

Hai bên vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo hai Ủy ban nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai Ủy ban đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của hai nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực như trao đổi đoàn cấp cao hằng năm; tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; trao đổi thông tin về tình hình và hoạt động của mỗi bên, các thông tin chuyên đề hoặc kinh nghiệm nghiệp vụ liên quan đến công việc của hai bên.

Lãnh đạo hai Ủy ban cũng thống nhất xem xét việc phối hợp tổ chức một vài hoạt động giới thiệu về văn hóa, du lịch Việt Nam tại Lào và ngược lại nhằm tuyên truyền, giáo dục về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt-Lào cho nhân dân hai nước, nhất là cho thế hệ trẻ.../.