Ngày 24/1, Văn phòng Chính phủ thông báo xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý về nguyên tắc việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lao động và việc làm ASEM lần thứ 4 vào năm 2012.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cân nhắc, chọn thời điểm thích hợp để thông báo quyết định của Việt Nam với các nước thành viên ASEM.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì việc xây dựng đề án tổ chức hội nghị nêu trên, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 năm 2011./.