Ngày 4/1, Hội nghị tổng kết chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135-II); tổng kết công tác dân tộc năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 đã diễn ra tại Hà Nội.

Nêu bật những mặt đã làm được của công tác dân tộc trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định hội nghị là sự thực hiện nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Điểm lại chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc vào những thành tựu chung của đất nước, Phó Thủ tướng cho rằng đời sống cả vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; thu hẹp khoảng cách, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số chính là trách nhiệm chung của cả xã hội.

Phó Thủ tướng đánh giá hội nghị là bước để Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác quản lý nhà nước về thực hiện chủ trương dân tộc, từ đó có tầm nhìn sâu hơn để thiết kế chính sách về dân tộc tốt hơn.

Phó Thủ tướng cho biết Nghị định về công tác dân tộc đã được Ủy ban Dân tộc xây dựng và trình Chính phủ ban hành. Đây là công cụ pháp lý để triển khai toàn diện công tác dân tộc.

Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau khi Nghị định được ban hành, các bộ, ngành sớm có kế hoạch triển khai Nghị quyết; Ủy ban Dân tộc ban hành hướng dẫn thi hành để nghị định sớm đi vào cuộc sống.

Để triển khai hiệu quả, Phó Thủ tướng cho rằng trong giảm nghèo cần phải giải quyết vấn đề về cơ sở hạ tầng (quan tâm tới vấn đề thủy lợi), giáo dục-đào tạo (nâng cao trình độ đào tạo nghề, nâng cấp giáo dục…), y tế , đời sống văn hóa, chính trị trên địa bàn…

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tới công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc trong công phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nêu rõ trong 9 mục tiêu đề ra của Chương trình 135 mới có 5 mục tiêu hoàn thành, còn lại 4 mục tiêu chưa hoàn thành, Phó Thủ tướng lưu ý về những mục tiêu chưa đạt để có giải pháp thực hiện hiện tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Ủy ban Dân tộc cần tham mưu cho Chính phủ về chính sách dân tộc để có bước chuyển nhanh, vững chắc trong công tác giảm nghèo nói chung và công tác giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Chương trình 135 giai đoạn II không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn giúp phát triển kinh tế-xã hội vùng đặc biệt khó khăn, thay đổi diện mạo nông thôn vùng dân tộc và miền núi đặc biệt khó khăn.

Tỷ lệ đói nghèo giảm bình quân 5%/năm; trình độ dân trí được nâng lên, tập quán và kỹ thuật sản xuất của đồng bào có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa; tỷ lệ thôn, bản có điện, đường, lớp học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi tăng lên…./.