Ông Phạm Ngọc Cường, Giám đốc Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang cho biết nhằm bảo đảm các điều kiện để người dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang ổn định cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang giai đoạn hai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ nay đến năm 2016, dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương với tổng số vốn gần 1.900 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư ổn định cuộc sống, hỗ trợ phát tiển sản xuất gần 255 tỷ; đầu tư nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng đã đầu tư nhưng chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hơn 280 tỷ đồng; đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng chưa thực hiện đầu tư gần 167 tỷ đồng; đầu tư bổ sung các công trình cơ sở hạ tầng tái định cư kết hợp với phục vụ đời sống và sản xuất của hộ sở tại bị ảnh hưởng hơn 471 tỷ đồng; đầu tư mới kết cấu hạ tầng liên vùng tái định cư hơn 256 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí cho quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án, chi phí dự phòng hơn 400 tỷ.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, dự kiến phân bổ vốn đầu tư hàng năm như sau, năm 2012 là gần 489 tỷ đồng; năm 2013 gần 423 tỷ đồng; năm 2014 hơn 352 tỷ đồng; năm 2015 gần 350 tỷ đồng; năm 2016 hơn 249 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phân bổ vốn năm 2012, đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang giai đoạn 2.

Tỉnh quyết định đầu tư gần 110 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di chuyển tái định cư cho các hộ dân nằm trên cốt ngập 120m và những hộ phải di chuyển bổ sung... 75 tỷ đồng cho xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở./.