Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012, theo đó tổng lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 40,13 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2011.

Cũng theo báo cáo, doanh thu phí bảo hiểm trong 4 tháng đầu năm của BIC đạt 227,76 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng tài sản tại thời điểm 30/04/2012 của công ty đạt 1.849,60 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 704,57 tỷ đồng và tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ là 328,19 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2012, BIC đã có sự thay đổi về bộ máy điều hành với việc bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc mới.

Theo đó, ông Tôn Lâm Tùng – Quyền Tổng Giám đốc BIC chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC kể từ ngày 01/5/2012.

Bên cạnh đó, hai Phó Tổng Giám đốc là bà Đoàn Thị Thu Huyền và ông Vũ Minh Hải cũng được bổ nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành sau khi hai Phó Tổng Giám đốc cũ được điều động về công tác trong hệ thống BIDV từ tháng 3/2012.

Cũng trong tháng 4/2012, BIC đã hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Trước đó, trong quý I, BIC có tổng doanh thu lũy kế đạt 254,48 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 30,39 tỷ đồng, tăng 15,26% so với cùng kỳ năm 2011./.