Ông Bàn Xuân Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Tuyên Quang đã quyết định phân bổ 600 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh cho Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các huyện để trợ giúp cứu đói giáp hạt cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Theo đó, hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn mỗi huyện nhận được 130 triệu đồng; huyện Chiêm Hóa nhận được 140 triệu đồng; huyện Hàm Yên nhận 100 triệu đồng; huyện Lâm Bình và huyện Nà Hang mỗi huyện nhận 50 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố sẽ căn cứ vào tình hình, số lượng các hộ thiếu đói theo danh sách rà soát, điều tra từ cơ sở và mỗi huyện, thành phố trích Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương cùng với tiền phân bổ của tỉnh để cấp cho các hộ thực sự thiếu đói.

Việc hỗ trợ hộ nghèo được thực hiện một lần, mức hỗ trợ không quá 15 kg gạo/người.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi với 50% dân số là đồng bào dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 29,08%.

Việc phân bổ tiền cứu đói giáp hạt cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn lần này góp phần giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn trong mùa giáp hạt./.