Sở hữu những thuộc tính nhất định cho thấy bạn có thể thuộc vào nhóm thông minh hơn những người khác. Trên đây là một vài dấu hiệu trong số đó./.