Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết, tính đến ngày 30/6/2011 có 9 tổ chức tín dụng không thực hiện đúng lộ trình giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất theo đúng lộ trình.

Con số này đã giảm một nửa so số với cuối tháng 5. Một lần nữa, Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Giàu khẳng định tổ chức tín dụng không thực hiện việc giảm tỷ trọng dư nợ cho vay phi sản xuất theo đúng lộ trình sẽ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với các tổ chức tín dụng.

Với việc kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, Ngân hàng Nhà nước đã và đang quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ thị 01/CT-Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trước đây.

Theo chỉ thị số 01/CT-NHNN, đến ngày 30/6, các tổ chức tín dụng thực hiện tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22%.

Trường hợp các tổ chức tín dụng chưa thực hiện được tỷ trọng này theo lộ trình Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp hai so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với các tổ chức tín dụng và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 10/6, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,05% so với cuối năm 2010, trong đó, tín dụng VNĐ tăng 2,72%; tín dụng bằng ngoại tệ tăng 22,21%; tín dụng ngắn hạn tăng 6,17%, tín dụng trung và dài hạn tăng 7,66%.

Dư nợ tín dụng lĩnh vực sản xuất tăng 10,97% so với cuối năm 2010 chiếm tỷ trọng 83% tổng dư nợ. Trong đó, tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng 24,96%; tín dụng xuất khẩu tăng 25,77%. Dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất giảm 9,46% chiếm tỷ trọng 16,92% tổng dư nợ./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)