Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết Nhóm làm việc về doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEWG) ASEAN phối hợp với Liên minh Kinh doanh Mỹ-ASEAN và một số bên liên quan khác vừa tổ chức Diễn đàn tham vấn về việc thành lập Viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ trực tuyến ASEAN tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Diễn đàn trên đã khẳng định sự cần thiết của việc thành lập Viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ trực tuyến ASEAN, bởi việc tiếp cận đầy đủ và kịp thời các nguồn thông tin và đào tạo kinh doanh trong ngôn ngữ địa phương là rất quan trọng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), song ASEAN hiện chưa có một đầu mối chung để hỗ trợ cho các SME trong việc này.

Viện SME trực tuyến ASEAN sẽ là một cổng mở cung cấp các nguồn thông tin và đào tạo nhằm hỗ trợ cho sự khởi nghiệp, phát triển và quốc tế hóa của SME, cũng như cải thiện các dịch vụ phát triển kinh doanh của các nhà cung cấp cho SME. Các nguồn thông tin kinh doanh và đào tạo được đăng trên Viện SME trực tuyến ASEAN sẽ được chọn lọc dịch sang các ngôn ngữ địa phương để tối đa hóa tác dụng hỗ trợ cho SME.

Ý tưởng thành lập Viện SME trực tuyến ASEAN đã được bắt đầu từ khi Liên minh Kinh doanh Mỹ-ASEAN đuợc thành lập hồi tháng 3/2014 trên cơ sở tham vấn với SMEWG ASEAN. Việc tham vấn này đã thảo luận về các yếu tố cốt lõi của Viện SME trực tuyến ASEAN sẽ phục vụ cho các SME trong khu vực, đồng thời cho phép SMEWG, Liên minh Kinh doanh Mỹ-ASEAN và các bên liên quan khác hoàn thành tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn và nội dung tiềm năng của Viện SME trực tuyến ASEAN.

Viện SME trực tuyến ASEAN là một sáng kiến hợp tác giữa Liên minh kinh doanh Mỹ-ASEAN và SMEWG, và trong số các đối tác của Liên minh Kinh doanh Mỹ-ASEAN có các công ty như eBay Inc., Hewlett Packard, MasterCard, Procter & Gamble, và Qualcomm./.