Tỉnh Bắc Giang đang triển khai nhiều dự án khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường trên địa bàn với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và xã hội hóa.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã triển khai bảy dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn với tổng mức đầu tư trên 119 tỷ đồng để xử lý nước thải bệnh viện đa khoa các huyện Sơn Động, Tân Yên, Yên Thế; xây dựng các khu xử lý rác thải tại huyện Hiệp Hòa và huyện Yên Thế.

Hiện tỉnh cũng đang triển khai dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà với tổng mức đầu tư trên 106 tỷ đồng và dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực kho Kép, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang với tổng mức đầu tư gần 9,6 tỷ đồng.

Các dự án trên đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, cho biết để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng và ban hành Quy định về lồng ghép vốn của Chương trình trên với các chương trình mục tiêu quốc gia khác triển khai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2012 - 2015, nhằm tận dụng các nguồn vốn một cách có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.

Tỉnh cũng chủ động tìm kiếm, huy động, tranh thủ thêm các nguồn vốn ngoài ngân sách để đảm bảo mức đối ứng của địa phương đúng theo cam kết và hoàn thành dự án; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận cao trong việc đóng góp phần vốn đối ứng xã hội hóa để triển khai thực hiện các dự án.

Trong tháng 9/2013, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 50 ngày 1/8/2013, của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh cũng tích cực triển khai kế hoạch thực hiện mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh năm 2013 và kế hoạch điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang, công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, làng nghề và đô thị, thị trấn trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều tồn tại.

Toàn tỉnh có năm khu công nghiệp và 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 1.800ha nhưng hầu hết các khu, cụm công nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và cũng chưa có hệ thống quan trắc môi trường tự động (trừ khu công nghiệp Đình Trám).

Đối với 33 làng nghề trên địa bàn do được hình thành trước Luật Bảo vệ môi trường nên hầu hết các hộ sản xuất, kinh doanh trong các làng nghề chưa có cam kết bảo vệ môi trường và không có hệ thống xử lý nước thải.

Qua kết quả khảo sát, đánh giá gần đây của cơ quan chuyên môn cho thấy: Nước thải của làng nghề nấu rượu Vân Hà và làng nghề giết mổ trâu bò Phúc Lâm (huyện Việt Yên) có mức độ ô nhiễm của một số chỉ tiêu cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 5,8 - 15 lần; mức độ ô nhiễm nước ngầm cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 - 40 lần; môi trường không khí tại làng nghề nung vôi Hương Vỹ (huyện Yên Thế) đã bị ô nhiễm nặng, một số chỉ tiêu đo được trong không khí cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 1,7 - 12,7 lần./.