Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang, nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả, Bạc Liêu đang triển khai thực hiện việc nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hình thành cơ sở dữ liệu; số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền; thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông tin qua hệ thống thông tin cơ sở.

Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh đạt 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở; 100% nội dung thông tin thiết yếu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn; 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

[Đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển]

Đến năm 2030, người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật trên hệ thống thông tin cơ sở; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để để góp phần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Để thực hiện các mục tiêu, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang, tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư. Trong đó, lưu ý đến hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định của pháp luật và phải được kết nối trực tiếp đến hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hoạt động thông tin cơ sở để nhận nội dung phát thanh.

Cùng với đó, các bảng thông tin điện tử công cộng đặt tại các địa điểm thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin được kết nối với hệ thống thông tin nguồn. Hệ thống bảng thông tin điện tử công cộng hiển thị nội dung số; kết nối với hệ thống thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hoạt động thông tin cơ sở để lấy nội dung hiển thị thông qua Internet hoặc mạng viễn thông.

Tỉnh cũng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật…/.

Nhật Bình (TTXVN/Vietnam+)